Cách tìm hiểu những thực phẩm có lợi và có hại cho não

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Một chế độ ăn uống giàu axit béo omega-3 có tác dụng thông mạch và giúp các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả nhất.
Cách tìm hiểu những thực phẩm có lợi và có hại cho não

Axit béo omega-3 này có nhiều trong cá, vì vậy bạn nên ăn cá ít nhất 2 lần/ tuần.

Song song với đó, việc nhận biết các thực phẩm có hại cho não cũng rất quan trọng. Chúng ta điều biết rượu và các chất gây nghiện khác sẽ trực tiếp tiêu diệt các tế bào não, nhưng liệu bạn đã biết hết các thực phẩm gián tiếp ảnh hưởng đến não?

Dưới đây là danh sách những thực phẩm có lợi và có hại cho não.

Có lợi:

- Lê; Chuối; Dưa lưới (dưa vàng); Cam

- Thịt bò, gà; Cá hồi, cá ngừ; Trứng; Pho mát; Sữa; Sữa chua

- Súp lơ xanh; Khoai tây; Hạt các cây họ đậu; Rau diếp

- Mầm lúa mạch; Bơ lạc; Dầu thực vật; Yến mạch; Gạo nâu (chưa xát vỏ cám)

Có hại:

- Rượu; Nước uống có hàm lượng đường cao; Siro ngô

- Màu thực phẩm nhân tạo; Chất làm ngọt nhân tạo

- Kem phủ bánh

- Mỡ động vật

- Nicotine

- Bánh mỳ trắng

Khoa học về Thực phẩm có lợi cho não

Carbohydrates (đường và tinh bột) khi vào cơ thể được chuyển hóa thành glucozo; lượng glucozo cơ thể hấp thụ này được đo bằng chỉ số GI (glycemic index). Vì carbohydrates là nguyên liệu chính cho hoạt động của não, nên muốn não hoạt động ổn định thì lượng carbohydrates cơ thể hấp thụ cũng phải ổn định, tức là chỉ số GI phải ổn định.

Carbohydrates đơn giản (trong các thực phẩm giàu tinh bột và đường) làm lượng đường trong máu bất ổn định (GI bất ổn định), khiến tuyến tụy phải tiết ra nhiều insulin (một chất kích thích sự đường phân) để cân bằng lại lượng đường trong máu.

Ngược lại, carbohydrates tổng hợp rất tốt cho não. Nhờ cấu tạo phức tạp của mình, thời gian carbohydrates tổng hợp bị phân hóa thành glucozo sẽ lâu hơn. Chính vì vậy carbohydrates tổng hợp cung cấp một nguồn năng lượng ổn định hơn.

Ngũ cốc: chỉ số GI trong yến mạch và vỏ cám là ít nhất, tiếp đó là spaghetti và cơm. Ngô và bánh mỳ trắng có chỉ số GI cao, không tốt cho não.

Hoa quả: nho, táo, cherry, cam có chỉ số GI thấp. GI trong hoa quả tươi thấp hơn trong nước ép vì chất xơ trong hoa quả làm giảm quá trình hấp thụ đường.

Rau củ và đậu: các loại đậu nành, đậu đỏ và đậu lăng là những thực phẩm rất tốt cho não. Chỉ số GI của chúng thấp nhất trong số các loại thực phẩm. Khoai tây và cà rốt có chỉ số GI cao hơn.

Những sản phẩm làm từ sữa: những sản phẩm này có chỉ số GI cao hơn đậu nhưng thấp hơn hoa quả.

Nguồn: giadinh

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cách tìm hiểu những thực phẩm có lợi và có hại cho não

Một chế độ ăn uống giàu axit béo omega-3 có tác dụng thông mạch và giúp các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả nhất.


Cach tim hieu nhũng thục phảm có lọi và có hại cho não


Mọt ché dọ an uóng giàu axit béo omega-3 có tác dụng thong mạch và giúp các té bào thàn kinh hoạt dọng hiẹu quả nhát.


Axit béo omega-3 này có nhièu trong cá, vì vạy bạn nen an cá ít nhát 2 làn/ tuàn.

Song song vói dó, viẹc nhạn biét các thục phảm có hại cho não cũng rát quan trọng. Chúng ta dièu biét ruọu và các chát gay nghiẹn khác sẽ trục tiép tieu diẹt các té bào não, nhung liẹu bạn dã biét hét các thục phảm gián tiép ảnh huỏng dén não?

Duói day là danh sách nhũng thục phảm có lọi và có hại cho não.

Có lọi:

- Le; Chuói; Dua luói (dua vàng); Cam

- Thịt bò, gà; Cá hòi, cá ngù; Trúng; Pho mát; Sũa; Sũa chua

- Súp lo xanh; Khoai tay; Hạt các cay họ dạu; Rau diép

- Màm lúa mạch; Bo lạc; Dàu thục vạt; Yén mạch; Gạo nau (chua xát vỏ cám)

Co hai:

- Ruọu; Nuóc uóng có hàm luọng duòng cao; Siro ngo

- Màu thục phảm nhan tạo; Chát làm ngọt nhan tạo

- Kem phủ bánh

- Mõ dọng vạt

- Nicotine

- Bánh mỳ tráng

Khoa học vè Thục phảm có lọi cho não

Carbohydrates (duòng và tinh bọt) khi vào co thẻ duọc chuyẻn hóa thành glucozo; luọng glucozo co thẻ háp thụ này duọc do bàng chỉ só GI (glycemic index). Vì carbohydrates là nguyen liẹu chính cho hoạt dọng của não, nen muón não hoạt dọng ỏn dịnh thì luọng carbohydrates co thẻ háp thụ cũng phải ỏn dịnh, túc là chỉ só GI phải ỏn dịnh.

Carbohydrates don giản (trong các thục phảm giàu tinh bọt và duòng) làm luọng duòng trong máu bát ỏn dịnh (GI bát ỏn dịnh), khién tuyén tụy phải tiét ra nhièu insulin (mọt chát kich thich su duong phan) dẻ can bàng lại luọng duòng trong máu.

Nguọc lại, carbohydrates tỏng họp rát tót cho não. Nhò cáu tạo phúc tạp của mình, thòi gian carbohydrates tỏng họp bị phan hóa thành glucozo sẽ lau hon. Chính vì vạy carbohydrates tỏng họp cung cáp mọt nguòn nang luọng ỏn dịnh hon.

Ngũ cóc: chỉ só GI trong yén mạch và vỏ cám là ít nhát, tiép dó là spaghetti và com. Ngo và bánh mỳ tráng có chỉ só GI cao, khong tót cho não.

Hoa quả: nho, táo, cherry, cam có chỉ só GI tháp. GI trong hoa quả tuoi tháp hon trong nuóc ép vì chát xo trong hoa quả làm giảm quá trình háp thụ duòng.

Rau củ và dạu: các loại dạu nành, dạu dỏ và dạu lang là nhũng thục phảm rát tót cho não. Chỉ só GI của chúng tháp nhát trong só các loại thục phảm. Khoai tay và cà rót có chỉ só GI cao hon.

Nhũng sản phảm làm tù sũa: nhũng sản phảm này có chỉ só GI cao hon dạu nhung tháp hon hoa quả.

Nguon: giadinh

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

MÓN ĂN PHONG PHÚ

Hàng chục ngàn món 3 miền

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

DỄ DÀNG TÌM KIẾM

Nguyên liệu, cách nấu,...

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Hình ảnh đẹp, dễ làm theo

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Luôn có khi bạn cần

SoTayDauBep www.sotaydaubep.net Ha Noi, VietNam HaNoi VN-HN 10000 VN +84(0)923794309
>